کانون جوانان رضوی

 • تاریخ تاسیس

  01 / 01 / 1397

 • مفهوم نام کانون

  جوانان رضوی1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  جوانان رضوی

توضیحات درباره کانون

...

مشاهده مجمع عمومی کانون

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه
1 علیرضا پریوش

شورای مرکزی

اساسنامه کانون

لیست فعالیت های کانون جوانان رضوی

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)