کانون رنگین مهر

 • تاریخ تاسیس

  11 / 10 / 1348

 • مفهوم نام کانون

  خیرخواهانه1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  خیرخواهانه

توضیحات درباره کانون

توضیحات

مشاهده مجمع عمومی کانون

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه

شورای مرکزی

اساسنامه کانون

لیست فعالیت های کانون رنگین مهر

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)