انجمن انجمن علمی مهندسی شیمی

 • تاریخ تاسیس

  08 / 06 / 1396

 • مفهوم نام انجمن

  شیمی1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  فعالیت های علمی در رابطه با علم شیمی

توضیحات درباره انجمن

مهندسی شیمی

مشاهده مجمع عمومی انجمن

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه
1 مهدی مسعودی

شورای مرکزی

اساسنامه انجمن

لیست فعالیت های انجمن انجمن علمی مهندسی شیمی

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)