انجمن بازی سازی

 • تاریخ تاسیس

  22 / 02 / 1398

 • مفهوم نام انجمن

  بازی سازی1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  ساخت بازی

توضیحات درباره انجمن

بازی سازی

مشاهده مجمع عمومی انجمن

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه

شورای مرکزی

اساسنامه انجمن

لیست فعالیت های انجمن بازی سازی

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)