انجمن زبان

 • تاریخ تاسیس

  21 / 02 / 1395

 • مفهوم نام انجمن

  زبان1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  آموزش های زبان

توضیحات درباره انجمن

انجمن علمی بین رشته ای

مشاهده مجمع عمومی انجمن

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه

شورای مرکزی

اساسنامه انجمن

لیست فعالیت های انجمن زبان

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)