انجمن مهندسی معدن

 • تاریخ تاسیس

  01 / 01 / 1397

 • مفهوم نام انجمن

  مهندسی معدن1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  مهندسی معدن

توضیحات درباره انجمن

...

مشاهده مجمع عمومی انجمن

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه

شورای مرکزی

اساسنامه انجمن

لیست فعالیت های انجمن مهندسی معدن

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)