انجمن مهندسی مواد و متالورژی

 • تاریخ تاسیس

  05 / 08 / 1394

 • مفهوم نام انجمن

  مهندسی مواد و متالورژی1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  مهندسی مواد و متالورژی

توضیحات درباره انجمن

مهندسی مواد و متالورژی

مشاهده مجمع عمومی انجمن

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه

شورای مرکزی

علی رضایی آدریانی ( دبیر )

سید محمد امین خاتمی ( مشاور )

اساسنامه انجمن

لیست فعالیت های انجمن مهندسی مواد و متالورژی

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)