انجمن مهندسی مکانیک

 • تاریخ تاسیس

  01 / 01 / 1397

 • مفهوم نام انجمن

  مهندسی مکانیک1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  علوم مکانیک

توضیحات درباره انجمن

...

مشاهده مجمع عمومی انجمن

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه
1 علیرضا پریوش

شورای مرکزی

اساسنامه انجمن

لیست فعالیت های انجمن مهندسی مکانیک

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)